AMPLIACIÓN DA BOLSA DE EMPREGO DO SAF DO CONCELLO

AMPLIACIÓN DA BOLSA DE EMPREGO DO SAF DO CONCELLO

Por Resolución da alcaldesa, do día 14 de xuño de 2022, aprobáronse as bases para a ampliación da bolsa de emprego de auxiliares para o servizo de axuda no fogar como persoal laboral temporal. A duración da bolsa de emprego será ata o 31/12/2022 e o prazo de presentación das solicitudes deberase facer nos cinco días hábiles seguintes dende hoxe que foi publicado este anuncio no Boletín Oficial da Provincia. Pódense presentar as solicitudes será no Rexistro Xeral do Concello, en horario de 9:00 a 13:00 horas, de luns a venres.

As bases da convocatoria pónse consultar xa presencialmente na casa do concello en horario de oficina e na sede electrónica do Concello da Bola (https://abola.sedeelectronica.gal).

AMPLIACIÓN DA BOLSA DE EMPREGO DO SAF DO CONCELLO

VINDEIRO COBRO DE TRIBUTO DO IBI E RECOLLIDA DE RESÍDUOS URBANOS DO ANO 2022

Publicada hoxe no BOP de Ourense nº 120 a próxima apertura do período de cobro das taxas de IBI (Imposto de Bens Inmobles) e da recollida de resíduos urbanos para o presente ano 2022. A cobranza en período voluntario terá lugar desde o día 1 de xuño de 2022 ao 31 de agosto de 2022.

Lugar e forma de pagamento: os contribuíntes recibirán no seu domicilio os impresos dos recibos-resgardo de pagamento,
que deberán aboar en calquera oficina de Abanca, Banco Pastor, Banco Popular, BBVA, Banco Santander, Banco SabadellGallego, Caixabank (entidades colaboradoras) ou en calquera oficina da Sociedade Estatal de Correos e Telégrafos, no prazo antes mencionado do 1 de xuño de 2022 ao 31 de agosto de 2022.

Se algún contribuínte non recibe no seu domicilio os referidos impresos, poderá solicitar duplicado nas oficinas de Recadación desta deputación, e advírtese de que o feito de non recibiren os impresos non exime da obrigación de efectuar o pagamento no prazo mencionado, sempre que figure como contribuínte nas listas cobratorias. Para a validez do pagamento, os impresos deben estar referendados por impresión mecánica ou sinatura autorizada da correspondente oficina da entidade bancaria.

Lembramos que a entidade que xestiona esta recadación para o noso concello é a Deputación de Ourense, á que vos poderedes dirixir para resolver dúbidas ou realizar calquera trámite ao respecto desta cobranza (teléfono: 988317720)

Enlace ao BOP: https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=120&fecha=20220527

AMPLIACIÓN DA BOLSA DE EMPREGO DO SAF DO CONCELLO

PRÓXIMO COBRO DE TAXAS

Cobrarase próximamente a taxa pola subministración de auga, canon da auga e sumidoiros do concello de A Bola. O prazo de pagamento en período voluntario terá lugar desde o día 29 de abril de 2022 ao 30 de xuño de 2022.

Os/as contribuíntes recibirán no seu domicilio os impresos dos recibos-resgardo de pagamento, que deberán aboar en calquera oficina de Abanca, Banco Pastor, Banco Popular, BBVA, Banco Santander, Banco Sabadell/Gallego, Caixabank (entidades colaboradoras) ou en calquera oficina da Sociedade Estatal de Correos e Telégrafos no prazo antes mencionado desde o día 29 de abril de 2022 ao 30 de xuño de 2022, en días hábiles, no horario establecido polas entidades ou pola Sociedade Estatal de Correos e Telégrafos. Se algún contribuínte non recibe no seu domicilio os referidos impresos, poderá solicitar duplicado nas oficinas de Recadación desta deputación, e advírtese de que o feito de non recibiren os impresos non exime da obrigación de efectuar o pagamento no prazo mencionado, sempre que figure como contribuínte nas listas cobratorias. Para a validez do pagamento, os impresos deben estar referendados por impresión mecánica ou sinatura autorizada da correspondente oficina da entidade bancaria.

O anuncio de cobro destas taxas está publicado no BOP de Ourense de hoxe día 28 de abril: https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=96&fecha=20220428

OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO: OFICIAL DE 1ª

Por Resolución da alcaldesa do 11 de febreiro de 2022, aprobáronse as Bases para a selección e posterior contratación dun/dunha oficial/a de 1ª. Duración do contrato: desde o 1 de marzo de 2022 ata o 31 de decembro de 2022. Clase de persoal: laboral temporal. Prazo de presentación das solicitudes: nos cinco días hábiles seguintes ao de publicarse o anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia, no Rexistro Xeral do concello, en horario de 9.00 a 14.00 horas, de luns a venres; ou por calquera dos establecidos na lei. Máis información nas bases da convocatoria, que poderán ser consultadas no Concello da Bola, en horario de oficina, ou na sede electrónica do concello.

Anuncio publicado hoxe no BOP (16/02/2022, páx. 8)

AMPLIACIÓN DA BOLSA DE EMPREGO DO SAF DO CONCELLO

Bases para a selección de auxiliares de axuda no fogar

Xa están publicadas as bases para a selección e posterior contratación de oito auxiliares de axuda no fogar en modalidade de persoal laboral temporal dende o 01/01/2021 ata o 31/12/2021. O prazo de presentación das solicitudes deberá facerse dende hoxe ata o vindeiro xoves 26 de novembro, entregando toda a documentación no Rexistro Xeral do Concello en horario de 9:00h a 14:00h de luns a venres. As bases poderán ser consultadas no taboleiro de anuncios do concello de A Bola en horario de oficina (de 9h. a 15h.) ou na nosa sede electrónica (á que podedes acceder a través desta páxina web, no botón laranxa ubicado na parte superior dereita).

Podedes consultar tamén AQUÍ a publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.

AMPLIACIÓN DA BOLSA DE EMPREGO DO SAF DO CONCELLO

Convocatoria para a contratación laboral temporal dun/dunha axente TIC para a aula CeMIT

Convocatoria para a contratación de persoal laboral temporal baixo a modalidade de obra ou servizo determinado para o posto de axente TIC para a aula CeMIT do Concello de A Bola.

O Concello abre o prazo de presentación das instancias para a participación no proceso de selección por concurso de méritos que será de tres (3) días naturais que se computarán a partir do seguinte ao da publicación do anuncio de convocatoria no Boletín Oficial da Provincia. As persoas interesadas poderán recoller e/ou consultar as bases de selección nas oficinas municipais en horario de 9.00 h a 14.00 h. ou descargalas para consulta no taboleiro de anuncios da Sede Electrónica do Concello de A Bola.

ENLACE Á PUBLICACIÓN NO BOP

ENLACE Á SEDE ELECTRÓNICA (consulta das bases)