PRÓXIMO COBRO DE TAXAS

Abr 28, 2022Avisos, BOP

Cobrarase próximamente a taxa pola subministración de auga, canon da auga e sumidoiros do concello de A Bola. O prazo de pagamento en período voluntario terá lugar desde o día 29 de abril de 2022 ao 30 de xuño de 2022.

Os/as contribuíntes recibirán no seu domicilio os impresos dos recibos-resgardo de pagamento, que deberán aboar en calquera oficina de Abanca, Banco Pastor, Banco Popular, BBVA, Banco Santander, Banco Sabadell/Gallego, Caixabank (entidades colaboradoras) ou en calquera oficina da Sociedade Estatal de Correos e Telégrafos no prazo antes mencionado desde o día 29 de abril de 2022 ao 30 de xuño de 2022, en días hábiles, no horario establecido polas entidades ou pola Sociedade Estatal de Correos e Telégrafos. Se algún contribuínte non recibe no seu domicilio os referidos impresos, poderá solicitar duplicado nas oficinas de Recadación desta deputación, e advírtese de que o feito de non recibiren os impresos non exime da obrigación de efectuar o pagamento no prazo mencionado, sempre que figure como contribuínte nas listas cobratorias. Para a validez do pagamento, os impresos deben estar referendados por impresión mecánica ou sinatura autorizada da correspondente oficina da entidade bancaria.

O anuncio de cobro destas taxas está publicado no BOP de Ourense de hoxe día 28 de abril: https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=96&fecha=20220428