Aprobación definitiva da taxa do servizo de axuda no fogar municipal

Jul 14, 2020Actualidade, BOP

Logo de transcorrer o prazo de 30 días dende a publicación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa polo servizo de axuda no fogar do concello da Bola, sen que se tivesen presentado reclamacións, declárase definitivamente aprobado o texto da modificación da ordenanza e publícase no Boletín Oficial da Provincia de hoxe (14/07/2020):

ENLACE AO BOP