PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUEREXERÁN O CONTRATO DE SUBMINISTRACIÓN DE ENERXÍA ELÉCTRICA AOS CONCELLOS DE A BOLA, A MERCA E CARTELLE + DOCUMENTO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS PARTICULARES

Oct 19, 2023Documentación técnica